Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
RÉGÉSZET TANSZÉK

 

Kora keresztény régészet (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2010-ben indult – Magyarországon elsőként – a kora keresztény régészet MA szakirány, amely a római provinciák régészete szakiránnyal együtt választható. Egy BA képzés során elvégezhető bevezetés kurzus után a kora keresztény régészet szakirányon az írott források (Biblia, ókeresztény szerzők művei, mártírakták, szentéletrajzok) folyamatos olvasása mellett részletesen foglalkozunk a késő antik időszak (3-7. század) keresztény régészetével Britanniától és Írországtól Szíriáig, különös hangsúlyt fektetve Itália és Pannonia ókeresztény emlékeire. A szakirány specifikus jellegéből adódóan a kora keresztény régészet oktatásához átfogó vallás-és egyháztörténeti alapismeretek, háttérismeretek átadására is sor kerül, a képzés egyik fő súlypontja mégis a pogánynak mondott antik kultúra és a kereszténység sokoldalú kapcsolatrendszerének bemutatása, számos értelmezési probléma megvitatása a késő antik időszakban. Ezek az ismeretek képessé teszik a szakirány hallgatóit arra, hogy a késő antik világ középkori világgá való átalakulásának gazdasági, társadalmi, és mindenekelőtt szellemi folyamatait komplex módon, a nemzetközi kutatás legújabb eredményeit figyelembe véve lássák át. A szakirányon folyó oktató és kutatómunka másik súlypontja egy nemzetközi kutatási projekt a Bécsi Egyetem kora keresztény régészeti tanszékével, amely a Magyarország területén előkerült ókeresztény emlékek szisztematikus monografikus kiértékelésére vállalkozott. A nemzetközi kutatási projektben a szakirány főszakos hallgatói is részt vesznek.

Az MA szakirány főbb kurzusainak témái: A monoteizmus kialakulása (a zsidó vallás és korai kereszténység), a Biblia mint történeti-régészeti forrás, Ókeresztény egyháztörténet, Italia, Pannonia és az Oikumené ókeresztény emlékei, Pannonia település-és társadalomtörténete a késő császárkorban, Antik ikonográfia és vallástörténet, amelyeket speciális kutatószemináriumok egészítenek ki.