Régészet Alapszak BA-képzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2019-2020. BA I. évfolyam

2019-2020. tanév BA I. évfolyam

 

A történelem BA képzés és a régészet szakirány akkreditációjára 2006-ban került sor, s ekkor indult meg az új tanterv szerinti régészeti képzés, amellyel a régész-technikus végzettségnek megfelelő alapdiploma szerezhető. Az alapképzés nappali képzésben, hat féléves rendszerben történik. A képzésben részt vevő hallgatók első évben megismerkedhetnek az egyes régészeti korszakokkal, amelyek közül másodévben egy mellék- és egy fő korszakot kell választaniuk. A jelenlegi szakirányok: őskori régészet, antik (görög-római) régészet, római provinciális régészet, valamint a népvándorláskor régészete. Az egyes régészeti korszakok mellett a hallgatók további tudományágakkal ismerkednek meg, mint például az archaeobotanika, archaeozoológia, archaeometria, történeti embertan, régészeti térinformatika, légirégészet, régészeti örökségvédelem, régészeti muzeológia, régészetelmélet. A szakmai gyakorlat megszerzése végett a hallgatók rendszeresen vesznek részt hazai és külföldi ásatásokon, terepmunkákban, lehetőség szerint érdeklődési körüknek és szakirányuknak megfelelően. A képzésben előírt egy hónapos múzeumi gyakorlatot a helyi, valamint az országos és egyéb vidéki múzeumokban teljesíthetnek a hallgatók.

A PTE történelem BA régészet szakirány keretein belül lehetőség van hallgatói tudományos munka végzésére. A régészettudomány sajátosságaiból fakadóan a hallgatói kutatások ösztönzésére, elősegítésére már a BA képzésben is figyelmet fordítunk, különösen az átlag feletti érdeklődést, elemző, szintetizáló képességeket felmutató hallgatók kiemelése és irányítása fontos. Ezen hallgatókat az oktatók a választott téma, témakör vagy részterültet intenzív kutatására bíztatják, és a továbbiakban a szakkollégiumok, valamint tudományos diákkör felé irányítják. A tudományos diákköri munkát a PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács támogatásával a tanszéki tudományos diákkörön keresztül tanszéki TDK-felelős koordinálja. A hallgatók tudományos munkájuk során a tanszék infrastruktúráját, és lehetőség szerint a konzulens tanárok támogatásával a hazai és külföldi kutatóhelyek által nyújtott lehetőségeket is kihasználják. A történelem BA régészet szakirány vonzerejét jelzi, hogy bár a régészeti képzés rövid időre tekint vissza, a képzésre az egész ország területéről, sőt a határon túlról is jelentkeznek hallgatójelöltek. A szakirányon végzettek a közgyűjtemények és a kutatóhelyek mellett több, egyre fontosabbá váló területen, az örökségvédelemben és a kulturális turizmusban is képesek hasznosítani ismereteiket. A széles körű ismeretanyag és a gyakorlatorientált munka révén kibontakoztatott kreatív képességek lehetőséget teremtenek arra, hogy a legkülönbözőbb részterületeken (idegenforgalmi, igazgatási és kommunikációs) is sikerrel elhelyezkedjenek.